Навчальний процес у цикловій комісії викладачів філологічних та суспільних дисциплін здійснюється викладачами високого професійного рівня. Циклова комісія нараховує 15 викладачів, з яких 2 кандидати наук: Скакун Петро Антонович – кандидат економічних наук, Станкевич Інна Петрівна – кандидат політичних наук, 2 викладачів першої категорії, 11 викладачів вищої категорії, 9 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист».

Голова циклової комісії викладачів філологічних та суспільних дисциплін – Поселюжний Тарас Богданович, викладач української та дитячої літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Предмети циклової комісії – українська мова, сучасна українська мова з практикумом, українська мова (за професійним спрямуванням), українська література, зарубіжна література, дитяча література, методика навчання української мови, українознавство, каліграфія, культурологія, основи культури і техніки мовлення, основи сценічного та екранного мистецтва, основи сценарної роботи соціального педагога, всесвітня історія, основи правознавства, історія України, основи економічної теорії, соціологія, методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі.

Циклова комісія викладачів філологічних та суспільних дисциплін працює над розв’язанням загальноколеджної проблеми: «Партнерська технологія навчання: педагогіка співробітництва викладача і студента».

Циклова комісія працює над втіленням в життя проблеми циклової комісії: «Забезпечити духовний та інтелектуальний розвиток майбутнього вчителя, виховання національно свідомої особистості, громадянина України, якому близькі проблеми людей усього світу».

Сучасним освітнім установам потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіях. Тому завдання циклової комісії – акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців з  початкової освіти.

В основу роботи викладачів комісії покладено пріоритетність початкової освіти як фундаменту цілісної системи неперервної освіти. Від якості цього фундаменту, закладеного в перші роки  навчання в школі, залежить динаміка особистісного зростання дитини, її життєві установки та світосприймання в майбутньому, а відтак і рівень сукупного інтелекту нації.

Викладачі циклової комісії забезпечують навчально-виховний процес на усіх спеціальностях коледжу. Викладачі комісії підготували переможців всеукраїнських, обласних конкурсів, олімпіад з предметів циклу. Викладачі комісії беруть активну участь у роботі обласних методичних об’єднань, конференцій, семінарів.

Велику увагу викладачі циклової комісії приділяють організації самостійної роботи студентів, беруть  участь  у підготовці і проведенні науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів.

При плануванні роботи циклової комісії приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання філологічних та суспільних дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв’язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі та під час педагогічної практики.

Викладачі комісії філологічних та суспільних дисциплін на високому фаховому рівні працюють над розвитком педагогічної майстерності студентів, формують всесторонньо розвинену особистість, фахівця із багатим світоглядом та здобутим комплексом компетентностей, що є основою діяльності майбутнього вчителя початкових класів НУШ.

Основні завдання роботи викладачів комісії:

  • Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;
  • Продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного в умовах сьогодення;
  • Підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання;
  • Удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів, відповідно до лекційно-практичної системи організації навчального процесу;
  • Систематично наповнювати освітнє середовища Moodle якісними навчальними матеріалами.

Члени комісії:

Поселюжний Тарас Богданович – голова циклової комісії, викладач української та дитячої літератури

Безпалько Ольга Миколаївна – заступник директора з навчальної роботи, викладач сучасної української мови з практикумом, методики навчання української мови

Шуригайло Ніна Олександрівна – заступник директора з виховної роботи, викладач української літератури, основ культури і техніки мовлення

Біла Інна Павлівна – заввідділенням «Початкова освіта», «Соціальна робота», викладач української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням)

Герчак Лілія Ігорівна – викладач української літератури, основ культури і техніки мовлення соціального педагога, основ сценічного та екранного мистецтва

Катеринюк Надія Володимирівна – викладач української та дитячої літератури, української мови, сучасної української мови з практикумом

Клим Ірина Григорівна – викладач зарубіжної літератури, культурології, основ сценічного та екранного мистецтва,  основ сценарної роботи соціального педагога

Лакіна Світлана Геннадіївна – викладач зарубіжної літератури, культурології

Пасічник Ірина Олегівна – викладач сучасної української мови з практикумом, української мови

Пахолок Зоряна Володимирівна – викладач української мови (за професійним спрямуванням), каліграфії

Швед Ганна Ярославівна – викладач української мови, методики навчання української мови

Скакун Петро Антонович – викладач основ економічної теорії

Станкевич Інна Петрівна – викладач правознавства, соціології, основ філософських знань, методики навчання громадянської та історичної освітньої галузі

Степанюк Оксана Дмитрівна – викладач історії України, всесвітньої історії

Ушій Галина Ярославівна – викладач історії України, всесвітньої історії