Завдання діяльності циклової комісії іноземних мов полягає в організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації викладачів, вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій, застосування комп’ютерних та інших сучасних інновацій в освітньому процесі.

Одним із завдань є розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчання.

Головною метою навчання іноземних мов у коледжі є підготовка майбутніх спеціалістів до практичного володіння іноземними мовами з професійно-орієнтованим спрямуванням. Опанування іноземними мовами розглядається як набуття здобувачами освіти комунікативної компетенції для практичного користування певною іноземною мовою, а саме: працювати з відповідною іншомовною літературою зі своєї спеціальності, листуватися з іноземними партнерами, брати участь у ділових бесідах при укладанні угоди, контракту і т.д. Наш випускник повинен бути конкурентно-спроможним, вміти адаптуватися до життя  в глобальному суспільстві, застосовувати отримані знання у власній практичній діяльності. Основним своїм завданням викладачі вважають підготовку спеціаліста, який уміє реалізовувати:

  • комунікативно-навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів, тобто кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності;
  • виховну функцію, тобто вирішувати завдання морального, культурно-естетичного трудового виховання здобувачів освіти засобами іноземної мови з урахуванням особливостей ступеня навчання.
  • розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфери особистості здобувача освіти, його пізнавальних і розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням;
  • освітню функцію, тобто допомагати здобувачам освіти в оволодінні уміннями вчитися, розширювати свій світогляд, пізнавати себе та іншу систему понять, через яку можуть усвідомлюватися інші явища.

Члени комісії:

Мацуєва Тетяна Степанівна – голова комісії, викладач іноземної мови;

Ковалів Сергій Михайлович – викладач іноземної мови;

Ковалів Тетяна Іванівна – викладач іноземної мови;

Пахолок Роман Іванович – викладач іноземної мови;

Нефьодова Ганна Василівна – викладач іноземної (німецької) мови.